Algemene Voorwaarden

ChrisCollection staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder KVK nummer 67296130. Het btw-nummer is 195840021B02.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met ChrisCollection gesloten overeenkomsten en hebben betrekking op alle in het kader van die overeenkomsten verleende diensten, kleding, accessoires en andere producten, daarmee verband houdende verplichtingen zowel ter voorbereiding als uitvoering en voorts op orders, leveringen en eventuele aanbiedingen.

ChrisCollection gaat uitsluitend overeenkomsten aan onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, met verwerping van door anderen van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt vastgelegd dat partijen afwijken van de algemene voorwaarden van ChrisCollection en andere voorwaarden c.q. algemene voorwaarden overeenkomen. Een dergelijke afwijking geldt uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst. Indien, om welke reden dan ook, een onderdeel van de algemene voorwaarden van ChrisCollection of een bepaling uit een overeenkomst niet geldig is, zullen partijen overleggen over een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

Maatkleding, diensten en anderen producten worden geleverd tegen de in de offerte staande prijzen.

De prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele andere bijkomende kosten.

De betaling dient binnen de in de offerte aangegeven datum te zijn voldaan.

Standaard houden wij een betalingstermijn van 14 dagen aan.

Indien niet dan wel slechts gedeeltelijk wordt betaald conform de offerte geldende voorwaarden, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal ChrisCollection na aanmaning een sommatie voor betaling versturen.

Daarnaast is opdrachtgever aan ChrisCollection verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die ChrisCollection moet maken ter invordering van de aan haar toekomende bedragen.

RECHT VAN EIGENDOMSOVERDRACHT

ChrisCollection levert met recht van eigendomsoverdracht.

Het recht van eigendom gaat pas in nadat een volledige betaling heeft plaatsgevonden.

LEVERING

U dient uw bestelling binnen 72 uur na levering te controleren op juistheid.

Het tijdstip van levering is bindend. Ook als u de bestelling niet zelf in ontvangst heeft genomen.

Na deze 72 uur vervallen alle aansprakelijkheden op onjuistheden. Eventuele correcties komen niet voor rekening van ChrisCollection.

Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u ChrisCollection hiervan op de hoogte te stellen. Eventuele onjuistheden van door ChrisCollection aan u vermelde gegevens moeten direct door u aan ChrisCollection worden gemeld.

MAATVOERING

De gemeten maten zijn bepalend voor het maken van uw kleding. Verandering van maten hebben invloed op het eindresultaat. Kosten welke voortvloeien uit veranderende lichaamsmaten zijn niet voor rekening van ChrisCollection en zullen in een separate factuur verrekend worden. Het opmeten van uw lichaamsmaten zullen altijd gecommuniceerd worden met u, temeer deze gegevens van belang zijn voor een goed eindproduct.

ChrisCollection behoud zich te allen tijde het recht voor dat er marges van 1 centimeter worden aangehouden. De verschillend kunnen zitten tussen de kledingstukken onderling en tussen de maat die is opgemeten en uiteindelijk geleverd worden. Alle kleding wordt grotendeels handgemaakt en heeft dus als eigenschap dat er kleine verschillen kunnen ontstaan bij de productie.

ONDERHOUD EN BEHANDELING VAN DE PRODUCTEN

Stoffen hebben verschillende eigenschappen. Houd daarvoor ook de op het waslabel aangegeven wasvoorschriften aan.

Fouten in het productieproces worden door ChrisCollection retour gezonden aan desbetreffende producent.

ChrisCollection is niet aansprakelijk voor schade dat voortvloeit uit het verkeerd of nalatig behandelen c.q verzorgen van de door ons geproduceerde producten.

LEVERTIJD

De officiële gepubliceerde prijzen zijn exclusief bezorgkosten. Mits er andere prijzen gelden dan moeten deze schriftelijk aan u worden bevestigd.

Bij vermaken van de producten welke ChrisCollection niet aangerekend kunnen worden zijn porto en transport kosten niet voor rekening van ChrisCollection.

Onze producten zijn tailor made en worden speciaal in uw opdracht vervaardigd. Hierdoor dient er rekening gehouden te worden met een levertijd van ongeveer 3 weken. Het kan echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet leverbaar is doordat er onvoldoende stofvoorraad is of door andere mogelijke oorzaken. In dat geval krijgt u daarvan, in de regel dan een schriftelijk bericht van ChrisCollection binnen 2 weken na de datum waarop de bestelling is geplaatst. Als blijkt dat het door u bestelde product niet meer leverbaar is, dan zullen wij in overleg met u voor een passende oplossing zorgen.

Alle vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en leiden niet tot enig recht of aansprakelijkheid. Opdrachtgever vrijwaart ChrisCollection voor aanspraken c.q. aansprakelijkheid zulks in de ruimste zin des woords van derden. Voor eventuele onkosten aan derden die voortvloeien uit een vertraagde levering is ChrisCollection niet aansprakelijk.

ANNULEREN VAN DE BESTELLING

In productie genomen opdrachten kunnen niet worden geannuleerd. Het totaal van de kosten zullen in rekening gebracht worden.

RETOURNEREN

Maatkleding wordt zonder duidelijk aanwijsbare reden of een andere verwijtbare oorzaak aan ChrisCollection of de producent niet retour genomen.

Overleg inzake gewenst retourneren zal altijd geschieden met ChrisCollection.

Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of producten dienen uiterlijk binnen 72 uur na levering gemeld  worden aan ChrisCollection. Het tijdstip van levering is hierbij bindend.

Binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht zal de klager antwoord ontvangen. Het enkel bestaan van klachten c.q. wanprestatie brengt geen wijziging in de verplichting tot betaling van de nota’s.

Op alle geschillen betrekking hebbende op deze overeenkomst en de van toepassing zijnde algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing en is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.

Persoonsgegevens zijn de specificaties over persoonlijke en materiele voorwaarden over u. ChrisCollection gebruikt uw persoonsgegevens om uw aanvraag te verwerken en interesses beter te kunnen analyseren en hoopt u zo een betere service te kunnen bieden. Als u uw persoonsgegevens bij ons achterlaat, kunt u ervan uitgaan dat deze persoonsgegevens alleen door ons worden gebruikt om onze service te optimaliseren. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons heeft. ChrisCollection zal uw persoonsgegevens niet voor marketingdoeleinden gebruiken en zal deze niet aan derden verkopen.

WIJZIGING PERSOONSGEGEVENS

Klanten zijn verplicht ChrisCollection van iedere adreswijziging op de hoogte te stellen. Zolang ChrisCollection schriftelijk geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht werkzaam en of woonachtig te zijn op het laatst bij ChrisCollection bekende adressen en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen en voor eventuele hieruit voortvloeiende onkosten aangaande uw bestelling.

BETALINGSTERMIJN

ChrisCollection hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Deze wordt standaard vermeld op iedere offerte die uitgebracht is door ChrisCollection. In geval van eventuele afwijkende betalingstermijn(en), dienen deze schriftelijk te zijn overlegd door ChrisCollection.

COOKIES

Een “Cookie” is een klein gegevensdossier, dat van de niet verwijderbare schijf van uw computer gegevens zendt naar de website. ChrisCollection zendt “Cookies”, als u op onze website surft, artikelen koopt, informatie opvraagt. Als u de “Cookies” via onze site accepteert, hebben wij geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, maar met behulp van de “Cookies” kunnen wij uw computer identificeren. De “Cookies” worden onderscheiden in “sessie Cookies” en “permanente Cookies”.

De “sessie Cookies” blijven niet achter op uw computer als u onze website verlaat of internet afsluit. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen wij gebruikerssteekproeven analyseren en structuren van onze website. Op deze manier kunnen wij onze website steeds optimaliseren, door de inhoud te verbeteren en het gebruik te vereenvoudigen.

De “permanente Cookies” zijn “Cookies” die op uw computer achter blijven. Zij worden gebruikt om winkel-, en registratieservices te vereenvoudigen. De “Cookies” kunnen bijvoorbeeld registeren wat u gekocht heeft, en waar u verder naar heeft gekeken. “Permanente Cookies” kunnen handmatig door de gebruiker van de computer worden verwijderd.

De meeste internetverbindingen accepteren de “Cookies” automatisch. Toch kan het voorkomen dat uw computer sommige “Cookies” weigert of bepaalde “Cookies” selectief accepteert, dit kunt u wijzigen door uw internetinstellingen aan te passen. Als u de “Cookies” deactiveert, kan het zijn dat bepaalde eigenschappen van onze website niet juist worden weergegeven.

Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van ChrisCollection gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan:

ChrisCollection
Smaragdhof 17
1339 HR Almere
Copyright © 2017 ChrisCollection

Alle rechten ten aanzien van alle informatie, teksten, foto’s, tekeningen, beeltenissen,  geluiden, formats, logo’s, programmatuur en overige informatie van ChrisCollection zijn voorbehouden.

All rights reserved. Nothing on this website may be reproduced without the prior written permission of ChrisCollection.

AANSPRAKELIJKHEID

Op de websites van ChrisCollection is een disclaimer van toepassing. ChrisCollection spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op de websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft der halve geen garanties. ChrisCollection aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van de websites, uit de onbereikbaarheid van de websites, uit de toelevering van via de websites gevraagde diensten en informatie, uit bijdragen die door derden op de website zijn geplaatst of uit het afgaan op informatie die op de websites wordt verstrekt. ChrisCollection is niet aansprakelijk voor verwijzingen naar sites van derden en informatie die op deze sites te vinden is. Intellectuele eigendomsoverdrachten: alle eigendomsrechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) op al het materiaal inclusief maar niet beperkt tot alle informatie, teksten, foto’s, tekeningen, beeltenissen, beelden, geluiden, formats, merken, programmatuur en informatie op de websites zijn voorbehouden aan ChrisCollection en/of haar licentiegevers. De inhoud van de websites is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel, bezoek. Voor elk ander gebruik is voorafgaand schriftelijke toestemming van ChrisCollection noodzakelijk.